31.03.2021

Generali Česká pojišťovna zvyšuje informovanost spotřebitelů. Navíc nabídne klientům za stávající pojistné vyšší plnění, nebo vrácení části zaplaceného pojistného

Generali Česká pojišťovna přichází s unikátní kampaní v oblasti investičního životního pojištění. Klientům, kteří mají smlouvy sjednané před účinností nového občanského zákoníku, postupně nabídne jejich převod do režimu tohoto novějšího právního předpisu. Zároveň si tito klienti budou moci zvolit benefit, který ke své smlouvě investičního životního pojištění dostanou v ceně pojistného.

Nový občanský zákoník – vyšší standard ochrany spotřebitele
„Nový občanský zákoník je moderní právní předpis, který výrazně více pracuje s ochranou spotřebitele a zvyšuje její standard,“ vysvětluje David Vosika, člen představenstva Generali České pojišťovny a pojistně technický ředitel. „Předchozí legislativa pochopitelně nereflektovala aktuální trendy současného přístupu k ochraně spotřebitele a zveřejňování informací. Řada věcí tedy nebyla tak exaktně formulována, jako je tomu v novém občanském zákoníku, což mohlo být v některých situacích důvodem zbytečných nedorozumění,“ doplňuje David Vosika. 

Pro klienty se kromě nového právního režimu na stávajících smlouvách vůbec nic nemění a veškeré smlouvy i nadále platí tak, jak byly sjednány. Stejné zůstává samozřejmě nejen pojistné, ale i další parametry pojistné smlouvy. Převedení staré pojistné smlouvy do režimu nového občanského zákoníku tak pro klienty znamená především oporu v moderní legislativě, která výrazně více pracuje s ochranou spotřebitele, zvyšuje její standard a odstraňuje informační asymetrii. Pojišťovně to pak poskytuje jasnější právní prostředí, ve kterém se může pohybovat. Cílem této rozsáhlé kampaně je tak modernizace starých pojistných smluv, vyjasnění některých ustanovení a především zapracování závěrů judikatury, která v oblasti pojištění akcentuje ochranu spotřebitele a informační transparentnost. Ta se v souladu s trendy nové legislativy neustále vyvíjí. „Věříme, že jdeme správným směrem a že přispějeme k dalšímu zlepšení ochrany spotřebitele, což je důležitou součástí naší strategie stát se spolehlivým partnerem pro život našich klientů,“ dodává David Vosika. 

Prohloubení ochrany spotřebitele v rámci nového občanského zákoníku potvrzuje i Kryštof Kruliš, předseda správní rady zapsaného ústavu Spotřebitelské fórum: „Nový občanský zákoník se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené od roku 2014, starší smlouvy se dosud řídí předchozí právní úpravou. Převedení staršího smluvního vztahu pod režim nového občanského zákoníku je něčím, co by spotřebitelé měli zvážit. Nový občanský zákoník prohlubuje ochranu spotřebitele. Postupem času se začíná k této legislativě vytvářet judikatura soudů a lze předpokládat, že její úroveň bude do budoucna dále sílit. Vzhledem k dlouhodobému charakteru investičního životního pojištění proto může být podřízení pravidlům nového občanského zákoníku do budoucna pro spotřebitele významné.“ 

„Nový občanský zákoník smluvním stranám nebrání, aby si ujednaly, že se jejich práva a povinnosti budou řídit novým právem. Tedy, že se jejich vzájemný smluvní vztah podřídí jinému, novému právu. Možnost volby nového práva tam, kde jinak přechodná ustanovení normují, že se daný právní poměr má řídit dosavadním právem, je standardním řešením. Domnívám se, že strany by tuto volbu měly i tehdy, pokud by ji zákon výslovně nezmiňoval,“ hodnotí situaci JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., člen katedry soukromého práva a civilního procesu PF UP v Olomouci a člen Legislativní rady vlády.  

Benefit k pojistným smlouvám 
Pojišťovna začíná postupně oslovovat klienty, jejichž smluv se možnost převedení do režimu nového občanského zákoníku týká. „Tyto klienty požádáme o schůzku, na které je detailně seznámíme s výhodami převodu pojistné smlouvy do režimu nového občanského zákoníku a zodpovíme veškeré jejich případné otázky“, upřesňuje David Vosika. 

Veškeré schůzky s klienty budou realizovány za dodržení nejpřísnějších hygienických pravidel a nařízení. Pracovníci pojišťovny podstupují pravidelné testování, na pracoviště či do kontaktu s klienty smí vstoupit pouze poté, co se prokáže jejich bezinfekčnost. Pobočky a obchodní místa pojišťovny jsou vybaveny desinfekcemi, samozřejmostí je používání respirátorů, dodržování rozestupů apod. Účast na schůzce mohou klienti pochopitelně odmítnout. O tuto nabídkou nepřijdou, mohou ji využít i později v průběhu tohoto roku.

Bude-li klient s převodem své staré pojistné smlouvy do režimu nového občanského zákoníku souhlasit, podepíše s pojišťovnou dodatek ke své stávající pojistné smlouvě. 
Navíc si ke své pojistné smlouvě bude moci vybrat jeden ze dvou aktuálně nabízených benefitů:
-         10% navýšení pojistných částek  za vybraná sjednaná pojištění – v případě pojistné události dostane klient o 10 % vyšší pojistné plnění
-         odměnu za věrnost v případě pojistné události u vybraných pojištění ve výši 3 % z běžného pojistného, které zaplatí za období od data podpisu dodatku do konce pojištěn - nejpozději při dožití smlouvy klientovi ze zaplaceného pojistného vrátí pojišťovna 3 %.

Zpět na tiskové zprávy