Informace a rady pro cestovatele

UPOZORNĚNÍ: S ohledem na aktuální situaci šíření koronaviru COVID-19 ve světě jsme u smluv sjednaných od 9. března 2020 přistoupili k úpravám pojistných podmínek u individuálního cestovního pojištění. A to takto:

Pojištění storna cesty se nevztahuje na případy, když pojištěný zruší cestu z důvodu, kdy Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jako MZV ČR) vydá varování před cestou (resp. doporučení necestovat do cílové destinace cesty) z důvodu vyhlášení mimořádných ochranných opatření (např. ta preventivního či karanténního charakteru) nebo z důvodu postižení dané lokality šířícím se onemocněním, epidemií nebo pandemií.

Zároveň dodáváme další důležitou informaci – všechny smlouvy na pojištění storna cesty uzavřené do 8. března 2020 zůstávají v platnosti a vztahují se na ně platné pojistné podmínky z doby sjednání.

Nově do obecných výluk (článek 13 všeobecných pojistných podmínek) přibyl bod, kdy se cestovní pojištění nevztahuje na škodní událost, která nastala v souvislosti s onemocněním, kvůli kterému MZV ČR vydalo varování před cestou nebo doporučení necestovat do cílové destinace z důvodu vyhlášení mimořádných ochranných opatření (např. preventivní opatření, karanténní opatření) nebo postižení dané lokality šířícím se onemocněním, epidemií nebo pandemií. Tedy mimo jiné i kvůli nákaze koronavirem COVID-19.

 

Nenastoupení na cestu z důvodu koronaviru COVID-19
(řešení v rámci pojištění storna cesty)

U smluv sjednaných od 9. března 2020 se pojištění storna cesty nevztahuje na případy, když pojištěný zruší cestu z důvodu, kdy MZV ČR vydá varování před cestou (resp. doporučení necestovat do cílové destinace cesty) z důvodu vyhlášení mimořádných ochranných opatření (např. ta preventivního či karanténního charakteru) nebo z důvodu postižení dané lokality šířícím se onemocněním, epidemií nebo pandemií.

U pojištění sjednaných do 8. března 2020 platí pojistné podmínky z doby uzavření pojistné smlouvy. Znamená to, že pojištění storna cesty je možné uplatnit na ty situace, kdy nebylo možné nastoupit cestu z důvodu vydání varování MZV ČR před takovou cestou nebo doporučení necestovat do cílové destinace cesty. Ministerstvo zároveň toto varování uveřejnilo na svých webových stránkách www.mzv.cz.

Podle sjednané varianty mohou klienti žádat o výplatu 80 nebo 100 % nákladů, které museli nenávratně vynaložit v souvislosti se zrušením své cesty, kterou organizovala cestovní kancelář či dopravce. Platí to rovněž pro náklady, které v této souvislosti nenávratně vynaložili pojištění na svá ubytování.

Samotná obava z nákazy koronavirem COVID-19 v zemích či oblastech, na které nebylo vyhlášeno zvýšené bezpečnostní riziko, ale důvodem pro vznik pojistné události není.

 

Pobyt v zahraničí a situace s koronavirem COVID-19
(řešení v rámci ostatních pojištění, zejm. pojištění léčebných výloh)

Cestovní pojištění uplatnit nelze

Cestovní pojištění se od 9. března 2020 nevztahuje na škodní události, které nastaly v souvislosti s onemocněním koronavirem COVID-19. To platí pro situace, že pojištěný vycestoval do lokality, kam MZV ČR nedoporučilo cestovat z důvodu vyhlášení mimořádných ochranných opatření (např. těch, týkajících se prevence nebo karantény) nebo z důvodu postižení dané lokality šířícím se onemocněním, epidemií nebo pandemií.

Taková cesta do dané země či regionu/provincie je tzv. na vlastní nebezpečí. Doporučujeme se takovému jednání vyhnout. Náklady na léčbu, hospitalizaci atd. by si za těchto okolností cestovatel řešil z vlastních zdrojů!

Jde o obecnou výluku, proto se uplatňuje nejen na pojištění léčebných výloh, které je automatickou součástí každého cestovního pojištění, ale také na všechna ostatní sjednaná pojištění (např. pojištění přivolání opatrovníka, pojištění veterinárních výloh atd.).

Pokud se klient v zahraničí ocitne v nařízené karanténě z preventivních důvodů (neonemocněl koronavirem), pak náklady na pobyt cestovní pojištění nehradí.

 

Cestovní pojištění pomůže

Cestovní pojištění v souvislosti s koronavirem COVID-19 hradí náklady spojené s léčbou pouze za předpokladu, že k nákaze došlo:

  • v zahraničí v tzv. bezproblémové lokalitě. Jde tedy o místo, kam MZV ČR nevydalo doporučení necestovat z důvodu vyhlášení mimořádných opatření (např. prevence, karanténa) nebo postižení dané lokality šířícím se onemocněním, epidemií nebo pandemií.   
  • v době, když se nemocný na daném místě již nacházel a nakazil se, ale MZV ČR vydalo varování do místa nevyjíždět teprve až poté.

Dobrou zprávou je, že v problematických lokalitách, kam MZV ČR vydalo doporučení necestovat (viz výše) i nadále pojištění léčebných výloh (a všechna ostatní pojištění) kryjí ostatní situace, které se nijak netýkají nákazy koronavirem COVID-19, a to v rozsahu pojistných podmínek.

V rámci pojištění léčebných výloh je možné uplatnit i náklady v souvislosti s akutním onemocněním koronavirem COVID-19 a zároveň s ním nařízený pobyt v izolaci. Nemusí přitom jít nutně o hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení (např. nařízený pobyt na hotelovém pokoji, kde probíhá léčba). Náklady z pojištění léčebných výloh hradí i následnou repatriaci zpět do Česka.

 

Nejčastější otázky a odpovědi

Když onemocním koronavirem COVID-19 v zemi, kterou MZV ČR považuje za bezpečnou, jak mi pomůže cestovní pojištění?

V takovém případě hradíme veškeré náklady, které s léčbou koronaviru v dané zemi nebo lokalitě vzniknou. Toto riziko za výše zmíněných podmínek naše pojištění léčebných výloh (ale i dalších pojištění) zcela kryje.

Co když se mi stane něco v místě, kam MZV ČR doporučuje necestovat, ale nesouvisí to s koronavirem COVID-19?

Pro tyto případy vás cestovní pojištění, respektive pojištění léčebných výloh a další pojištění kryje. Příkladem může být situace, kdy si při lyžování v Rakousku pohmoždíte kolenní vazy nebo se jinak zraníte.

Které země nebo lokality jsou aktuálně problematické?

Aktuální doporučení necestovat, které vydalo MZV ČR, se průběžně aktualizují na jeho oficiálním webu. Doporučujeme ho průběžně sledovat.

Jaké základní pravidlo platí pro pojištění storna cesty?

Pojištění musí být uzavřeno před nebo nejpozději tři dny po úplném zaplacení cesty, respektive nákupu letenek, jízdenek, zaplacení poplatku za ubytování nebo dokončení závazné rezervace samostatného ubytování. Podrobněji viz všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění.

Je možné si v případě potřeby sjednat cestovní pojištění i ze zahraničí?

Cestovní pojištění je možné si prodloužit i ze zahraničí, sjednat ho lze i přes webové stránky, které jsou přizpůsobeny pro využití mobilními telefony. Pojištění začíná platit momentem odeslání peněz na účet Generali České pojišťovny.

Jaké varianty pojištění storna cesty nabízíte?

Pojištění storna cesty je možné sjednat zcela samostatně nebo jako připojištění v rámci cestovního pojištění. V obou případech je možné sjednat variantu s výší plnění 80 nebo 100 % nákladů, které pojištěnému vznikly v souvislosti s nenastoupením cesty.