Kodex chování skupiny Generali

Kodex chování platný pro celou skupinu Generali byl schválen představenstvem společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. dne 14. 12. 2012. Kodex byl přeložen do všech jazyků zemí, v nichž skupina Generali působí, a postupně nahradil dřívější etické či jiné kodexy chování.

Obsahem Kodexu jsou hodnoty, se kterými se skupina Generali ztotožňuje a které formují její kulturu, dále pravidla, která skupina Generali ctí. Tyto základní hodnoty a pravidla jsou platné pro zaměstnance i členy dozorčích a řídících orgánů, příp. i třetí strany (např. zprostředkovatele), které jednají jménem naší společnosti, skupiny.

Kodex chování
PDF soubor

Respektováním těchto pravidel každý přispívá k šíření klíčových principů skupiny Generali – kvality, transparentnosti a poctivosti, a napomáhá tomu, aby se tyto principy staly součástí nejen každodenních činností, ale také aby prostupovaly vztahy s kolegy, zákazníky (např. pojistníky, pojištěnými, účastníky), akcionáři, dodavateli i všemi investory.

Praktiky nebo jednání, které je v dobré víře možné považovat za nevhodné nebo v rozporu se zákonem, Kodexem chování či jinými vnitřními pravidly lze oznámit na místní nebo skupinové úrovni.

Oznámení musejí být dostatečně podrobná, pokud jde o popis okolností údajného porušení, aby mohla být prošetřena.

Pokud to dovolují místní zákony, jsou anonymní oznámení přijímána. Skupina Generali se však domnívá, že vyšetřování každého oznámení bude účinnější, pokud je známa totožnost osoby, která oznámení podala. Skupina Generali se zavazuje chránit identitu oznamovatele.

S oznámeními, stejně jako s údaji o stěžovatelích a konkrétních osobách, bude nakládáno jako s důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany soukromí.

Skupina Generali přísně zakazuje postih proti komukoli, kdo podal v dobré víře oznámení, bez ohledu na to, koho se dané oznámení týká.

Mějte prosím na paměti, že níže uvedené možnosti, jak podat oznámení, nejsou určeny pro podávání oznámení v režimu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele. Generali Česká Distribuce a.s. zavedla v souladu s uvedeným zákonem „Vnitřní oznamovací systém GČD“, který slouží k podání oznámení, pokud se domníváte, že v Generali Česká Distribuce a.s. nebo v souvislosti s ní dochází k protiprávnímu jednání. Bližší informace naleznete zde.


Jak podat oznámení?

1. Podání oznámení na místní úrovni:

a) Pošta: Kodex chování, Generali Česká pojišťovna a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4
b) E-mail: kodex-chovani@generaliceska.cz

Podání obdrží Compliance Officer Generali České pojišťovny a.s.


2. Podání oznámení na Skupinové úrovni (Ředitelství skupiny Generali):

a) Pošta: Group Compliance - Business Integrity - Via Machiavelli, 3, 34132 Terst, Italy
b) Infolinka pro whistleblowing skupiny Generali

Podání lze učinit prostřednictvím webového formuláře nebo telefonních čísel ve všech zemích, kde Generali působí (Česká republika: +420 228 880 081). Infolinku zajišťuje https://generali.whispli.com/speakup.