Informace o zpracování osobních údajů Nadací GCP

platné od 25. 5. 2018

Proč zpracováme vaše osobní údaje a co nás k tomu opravňuje?

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme vámi poskytnuté osobní, citlivé a zvláštní údaje (vč. údajů o zdravotním stavu) zpracovávat proto, abychom posoudili důvody při rozhodování o poskytování nadačních příspěvků a pro případné uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku a pro komunikaci s vámi.

Jaké údaje a jak dlouho zpracováváme?

Pro výše uvedené účely budeme zpracovávat vámi vyplněné osobní, citlivé a zvláštní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresu, e-mailová adresa, telefonní číslo a zdravotní stav. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nutnou k posouzení vaší žádosti, maximálně do 31. 3. následujícího kalendářního roku, případně do odvolání souhlasu. Pokud s vámi uzavřeme smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku, budeme dále zpracovávat vaše osobní údaje z titulu plnění této smlouvy po dobu 10 let od jejího skončení.

Jste povinni předat nám své osobní údaje?

Nejste povinen nám své osobní údaje sdělit, udělení souhlasu je zcela dobrovolné, udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Bez tohoto souhlasu však nebudeme moci vaši žádost o nadační příspěvek posoudit.

Kdo zpracovává vaše údaje, komu je předáváme?

Vaše osobní údaje zpracovává Nadace GCP, IČO 29018200, se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4 jako správce osobních údajů. Vaše osobní údaje budou zpracovávat též naši zpracovatelé poskytující vysoký standard ochrany osobních údajů, kteří údaje zpracovávají pro nás na základě našich pokynů.

Vaše údaje předáváme těmto kategoriím příjemců:

 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Ochrana vašeho soukromí a vašich osobních údajů patří mezi naše priority, ubezpečujeme vás, že vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou právní úpravou. Klademe důraz na nejvyšší možnou míru zabezpečení, dbáme na řádný výběr smluvních zpracovatelů a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně, tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo smluvního vztahu.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, pak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a právo na informace (např. o účelech zpracování, době zpracování, jak údaje získáváme, kdo je příjemcem údajů a jaká máte práva). Máte právo požádat o kopii osobních údajů, pokud tímto právem nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. Máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány,
 • odvolal jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (např. obhajoba našich právních nároků)
 • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, ke kterému dochází pro účely našich oprávněných zájmů, avšak jen tehdy pokud zároveň neexistují žádné závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažující nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud není zpracování zároveň nutné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků,
 • jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně,

I v těchto případech však platí, že vaše právo se neuplatní a my nejsme povinni a v některých případech ani oprávněni vaše údaje vymazat, pokud je nadále jejich zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti nebo pro účely archivace (výzkumu či statistiky) či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, abychom omezili zpracování, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů,
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz a místo toho žádáte o omezení zpracování,
 • jako správce už nepotřebujeme údaje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
 • vznesl jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody na vaší straně.

V případě omezení zpracování budou vaše údaje označeny a nebudou po omezenou dobu předmětem dalších operací.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytl vy osobně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Toto oprávnění vám náleží tehdy, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a za předpokladu, že se současně zpracování provádí automatizovaně. V takovém případě máte právo na to, abychom předali vaše osobní údaje přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné a pokud tím nebudou nepříznivě dotčeně práva a svobody jiných osob.

Veškerá sdělení na výše uvedené žádosti činíme bezplatně. Jsou-li však podané žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, příp. se opakují, můžeme

 • uložit zaplacení přiměřeného poplatku,
 • odmítnout žádosti vyhovět.

S ohledem na skutečnost, že při vyřizování vašich žádostí dochází k nakládání s vašimi osobními údaji, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k prokázání vaší totožnosti, aby nedošlo k vyzrazení vašich osobních údajů nepovolané osobě.

Jen pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů do okamžiku odvolání souhlasu, ani na zpracování údajů z jiných právních důvodů, pro které není váš souhlas vyžadován. Svůj souhlas můžete odvolat buď písemným vyjádřením zaslaným na adresu společnosti Nadace GCP.

Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů a jak ho můžete kontaktovat?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů a s výkonem všech vašich práv je vám k dispozici pověřenec pro ochranu osobních údajů. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat (např. se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi) na adrese: Nadace GCP, ochrana osobních údajů, Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 nebo na emailu dpo@nadacegcp.cz