MEZINÁRODNÍ SANKCE

Mezinárodní sankce jsou vydaná omezení, příkazy či zákazy, které příslušné instituce nebo země přijaly na národní nebo mezinárodní úrovni. Důvodem přijetí mezinárodních sankcí je udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrana základních lidských práv a boj proti terorismu. Dodržujeme mezinárodní sankce, které byly uvaleny Organizací spojených národů (OSN), Evropskou unií (EU), Spojeným královstvím (UK), Spojenými státy americkými (USA), Slovenskou republikou nebo Českou republikou. Z tohoto důvodu neposkytneme pojistnou ochranu, nevyplatíme pojistné plnění a nezodpovídáme za náhradu jakékoli škody nebo za poskytnutí jakékoli služby, pokud bychom takovým jednáním porušili mezinárodní sankce.

Cílem mezinárodních sankcí je změna politiky a činnosti dotčeného státu, potažmo konkrétních fyzických nebo právnických osob. Zavádění sankčního režimu je založeno na principech mezinárodního práva, demokracie a respektu vůči lidským právům a základním svobodám, avšak nikoli na ekonomických zájmech.

Sankce jsou dále používány za účelem dosažení regionální stability a bezpečnosti, implementují kontrolu importu / exportu / tranzitu strategického zboží a podporují boj proti mezinárodnímu terorismu. Kontrola strategického zboží je brána v úvahu při prosazování bezpečnostních zájmů České republiky a v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie.

Mezinárodní sankce jsou zaváděny přímo aplikovatelnými nařízeními EU, rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a dále právními nástroji vlády České republiky.

Pro více informací ohledně mezinárodních sankcí doporučujeme navštívit webovou stránku Ministerstva zahraničních věcí ČR. Pro bližší informace ohledně importu / exportu / tranzitu různých druhů komodit doporučujeme navštívit webovou stránku Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jednotlivé sankční režimy, jakož i seznamy sankcionovaných osob, můžete najít na následujících odkazech:Teritoriální výluka (nebo také „Territorial Exclusion Clause“)

Generali Česká pojišťovna (dále jako „pojistitel“) neposkytuje pojistné krytí, pojistné plnění a neodpovídá za náhradu jakékoli škody nebo poskytnutí jakéhokoli benefitu v souvislosti se škodnou/pojistnou událostí, ke které dojde na území států/regionů, které Skupina Generali označuje jako země s úplným embargem (označované též jako „vyloučené země/území“ nebo také „excluded countries/territories“):

 • Bělorusko
 • Írán
 • Korejská lidově demokratická republika
 • Kuba s americkým prvkem *
 • Ruská federace
 • Sýrie
 • Venezuela s americkým prvkem *
 • Krymský region
 • Doněcký region
 • Chersonský region
 • Luhanský region
 • Záporožský region

Výše uvedené se vztahuje i na jakékoli činnosti, které přímo nebo nepřímo souvisejí s vládou zemí s úplným embargem nebo právnickými osobami se sídlem v zemích s úplným embargem, jakož i fyzickými nebo právnickými osobami, které se nacházejí na územích zemí s úplným embargem, případně mají výše jmenovaní z této činnosti prospěch.

Územím se vždy rozumí území zemí s úplným embargem včetně jejich vnitřních a pobřežních vod, přilehlých zón a výlučných ekonomických zón.

Tato výluka se neuplatní v případě, že související riziko bylo pojistiteli předem oznámeno a pojistitel písemně potvrdil krytí daného rizika.

* Přívlastek „americký prvek“ neboli tzv. „US Nexus“ vychází ze sankcí USA uvalených na Kubu/Venezuelu. Jde obecně o transakce a subjekty, které mají jakoukoli souvislost či napojení na jurisdikci USA. Americkým prvkem mohou být např.: společnosti registrované v USA a jejich zahraniční pobočky, občané USA, fyzické osoby s pobytem v USA, transakce přes finanční systém USA (včetně hotovostních plateb v amerických dolarech). V případě existence amerického prvku v souvislosti s pojištěním týkajícím se Kuby/Venezuely je nutné oznámit tuto skutečnost pojistiteli předem.

Aktuální informace o sankcích USA vůči Kubě se nacházejí zde: https://www.state.gov/cuba-sanctions/ a vůči Venezuele zde: https://www.state.gov/venezuela-related-sanctions/

Informace k předchozímu znění územní výluky (platné pro pojistné smlouvy, které neobsahují výše uvedenou)

Nad rámec sankčních seznamů naše společnost (vyjma předem schválených případů) neposkytuje pojistné krytí, pojistné plnění a neodpovídá za náhradu jakékoli škody v případě, že by se pojištění týkalo některého z následujících států / regionů:

Sankcionované země 1. kategorie

 • Bělorusko
 • Írán
 • Korejská lidově demokratická republika
 • Krymský region
 • Doněcký, Chersonský, Luhanský a Záporožský region
 • Ruská federace
 • Sýrie

Sankcionované země 2. kategorie

 • Afghánistán
 • Kuba *
 • Libye
 • Myanmar (Barma)
 • Venezuela *
* V případě přítomnosti amerického prvku (tzv. US nexus) je země považována za plně sankcionovanou a postupuje se jako u zemí 1. kategorie.

Sankcionované země 3. kategorie

 • Středoafrická republika
 • Demokratická republika Kongo
 • Haiti
 • Irák
 • Libanon
 • Nikaragua
 • Somálsko
 • Jižní Súdán
 • Súdán
 • Jemen
 • Zimbabwe

Poslední aktualizace proběhla 16. 1. 2024