MEZINÁRODNÍ SANKCE

Co jsou mezinárodní sankce?

 • Základním právním předpisem upravujícím tuto oblast v České republice je zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Jsou právním nástrojem používaným za účelem zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.
 • Jsou vyhlášeny Organizací spojených národů (OSN), Evropskou unií (EU) či jednotlivými státy
 • Jsou uplatňovány vůči státům, územím, fyzickým a právnickým osobám či jiným subjektům, které porušují lidská práva, způsobují etnické, teritoriální či náboženské konflikty, podporují terorismus nebo porušují jiné mezinárodní normy a principy.
 • Mohou spočívat ve zmrazení majetku či finančních prostředků, ale např. také v omezení obchodu a služeb, včetně poskytování pojištění
 • Jejich účelem je zejména ochrana lidských práv a svobod, udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti
 • Jejich závaznost je založena na principech mezinárodního práva, demokracie a respektu vůči základním lidským právům a svobodám, nikoli na ekonomických zájmech.

 

Kde mohu najít informace k mezinárodním sankcím?

Seznamy sankcionovaných států, osob či dalších subjektů a další související informace můžete najít na následujících odkazech:

 

Územní výluka

Kromě osob uvedených na sankčních seznamech naše společnost (s výjimkou případů podmíněných zvláštním předchozím schválením) neposkytuje pojistné krytí, pojistné plnění a neodpovídá za náhradu jakékoli škody v případě, že by se pojistná služba zcela nebo zčásti týkala některého z následujících států / geografického území:

 • Írán
 • Korejská lidově-demokratická republika
 • Sýrie
 • Krymský region
 • Venezuela
 • Kuba (v případě přítomnosti amerického prvku)