Oznámení střetu zájmů při distribuci pojištění

Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně možného střetu zájmů, můžete podat oznámení na stretzajmu@generaliceska.cz.

Oznámení musí být dostatečně podrobné, pokud jde o okolnosti potenciálního střetu zájmů. S oznámeními, stejně jako s údaji o oznamovatelích a konkrétních osobách, bude nakládáno jako s důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany soukromí a osobních údajů.

Pojišťovna a její pojišťovací zprostředkovatelé jsou povinni podle § 48 odst. 1 písm. c) zákona o distribuci pojištění a v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU  2016/97 o distribuci pojištění předcházet situacím, kdy dochází ke střetu zájmů, a v případě zjištění střetu zájmů, tento řídit. Při jednání se zákazníkem jsou pojišťovna a její pojišťovací zprostředkovatel povinni jednat vždy čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků. Všichni zaměstnanci pojišťovny a její pojišťovací zprostředkovatelé se musí zdržet každého jednání, při kterém by mohlo dojít ke střetu jejich osobních zájmů se zájmy pojišťovny nebo jejich zákazníků. V rámci toho jsou zavedena interní pravidla, kterými se musí zaměstnanci pojišťovny i její pojišťovací zprostředkovatelé řídit. Tato pravidla stanovují postupy týkající se střetu zájmů s cílem vyhnout se nepříznivému dopadu na kvalitu služeb poskytovanýchzákazníkovi a jsou pravidelně přezkoumávána. V rámci opatření pro zamezení střetu zájmů při distribuci pojištění je systém odměňování pravidelně vyhodnocován a nastaven takovým způsobem, aby zaměstnanci  pojišťovny nebo její pojišťovací zprostředkovatelé jednali v souladu s nejlepšími zájmy zákazníků. Zájem zákazníka je vždy na prvním místě.