Oznámení události z pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce

Pojistnou událostí je nevyplacení mzdy oprávněné osobě v důsledku úpadku pojištěného, jestliže:

a) v době trvání pojištění došlo k nevyplacení mzdy oprávněné osobě a k zahájení insolvenčního řízení a úpadek pojištěného byl v tomto řízení osvědčen pravomocným rozhodnutím insolvenčního soudu, nebo

b) v době trvání pojištění došlo k nevyplacení mzdy oprávněné osobě a u pojišťovny bylo v této době uplatněno právo na pojistné plnění, pokud bylo insolvenční řízení zahájeno do 3 měsíců po zániku pojištění a úpadek pojištěného byl v tomto řízení osvědčen pravomocným rozhodnutím insolvenčního soudu. Pojišťovna neposkytne pojistné plnění podle tohoto bodu, došlo-li k zániku pojištění pro neplacení pojistného.

Oznámení o škodě
Úpadek agentury práce
 

K vyplněnému formuláři přiložte:

  • Kopii pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti s podpisy obou stran
  • Prokázání nároku na pojistné plnění (doložení neuhrazení mzdy)

Dokumenty nám pošlete buď elektronicky nebo poštou: