Životní pojištění Allegro 20

Finanční jistota, když se něco přihodí.

Životní pojištění, které vám opravdu pomůže.

 • Dorovnání výpadku příjmů v důsledku úrazu, nemoci a invalidity
 • Peníze za každý den léčení nebo pracovní neschopnosti
 • Výplata za úraz, trvalé následky nebo smrt
 • Úhrada na kvalitní léčbu vážných nemocí
 • Nadstandardní asistence

Rozsah pojištění

Invalidita

Ochrana proti snížení životního standardu způsobeného invaliditou nemocí i úrazem a kryje dodatečné náklady spojené se zdravotním omezením. 

Varianta

 • Invalidita III. stupně, Invalidita II. a III. stupně, Invalidita I., II. a III. stupně s konstantní nebo klesající pojistnou částkou.
 • Ke všem uvedeným variantám lze sjednat pojištění nesoběstačnosti.

V případě přiznané invalidity sjednaného stupně vám vyplatíme sjednanou částku (resp. platnou pojistnou částku pro dané období u varianty klesající pojistné částky).

Varianta

 • Zproštění od placení (III. stupeň invalidity).

V případě přiznané invalidity III. stupně budete do konce pojištění zproštěni povinnosti platit pojistné. Podmínkou výplaty je trvání nároku na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně. Ke všem uvedeným variantám lze sjednat pojištění nesoběstačnosti.

Máte-li sjednánu variantu pojištění s nesoběstačností, pak při vzniku invalidity III. stupně a zároveň přiznání nesoběstačnosti ve III., nebo IV. stupni vyplácíme 1,5 násobek sjednané pojistné částky.

 

Pracovní neschopnost

Pomoc při snížení příjmů v důsledku pracovní neschopnosti kvůli nemoci i úrazu.

Varianty

Plnění od 15./29./62. dne pracovní neschopnosti a plnění zpětně od 1. dne pracovní neschopnosti

 • Od sjednaného dne trvání pracovní neschopnosti vám vyplatíme sjednanou částku za každý den pracovní neschopnosti. Plnění je vyplaceno podle skutečné délky pracovní neschopnosti, a to až po dobu 730 dnů.

Závažná onemocnění

Podpora při závažném onemocnění pro zajištění nejlepší potřebné léčby nemoci a související zdravotní a sociální péči.

Varianty pojištění

Varianty pojistného plnění: s pevnou nebo klesající pojistnou částkou 

 • V případě stanovení diagnózy závažného onemocnění po uplynutí lhůty 3 měsíců trvání pojištění vám vyplatíme sjednanou částku (resp. platnou pojistnou částku pro dané období u varianty klesající pojistné částky).
 • Pojištění pokračuje i po pojistné události. Diagnózy jsou rozděleny do 3 skupin a po pojistné události je odpojištěna skupina diagnóz, ze které bylo plněno. Pojistné krytí pokračuje pro zbývající skupiny diagnóz.
 • V případě stanovení diagnózy závažného onemocnění ze  zbývajících dvou skupin vám vyplatíme další pojistné plnění ve sjednané výši a touto výplatou pojištění zaniká.

Výčet diagnóz pro dospělé

Základní varianta

 • Rakovina, infarkt myokardu, roztroušená skleróza, ztráta končetin nebo zraku, Parkinsonova nemoc, slepota, hluchota.

Rozšířená varianta

 • Infarkt myokardu, operace srdeční chlopně, koronární by-pass, operace aorty, rakovina, aplastická anémie, nezhoubný mozkový nádor, cévní mozková příhoda, encefalitida, meningoencefalitida, Crohnova choroba, paralýza, Alzheimerova choroba a jiné demence způsobené degenerativními změnami v mozkové tkáni, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, selhání ledvin, systemic lupus erythematosus, transplantace životně důležitých orgánů, HIV (AIDS), krvácivá horečka ebola, ztráta končetin nebo zraku, popáleniny velkého rozsahu, slepota, hluchota, ztráta řeči, kóma, amyotrofická laterální skleróza, břišní tyfus, horečka dengue.

Výčet diagnóz pro děti

Základní varianta

 • Rakovina, transplantace životně důležitých orgánů, encefalitida, meningoencefalitida, popáleniny velkého rozsahu, diabetes mellitus I. typu, poliomyelitida.

Rozšířená varianta

 • Infarkt myokardu, operace srdeční chlopně, operace aorty, rakovina, aplastická anémie, nezhoubný mozkový nádor, cévní mozková příhoda, encefalitida, meningoencefalitida, chronická virová hepatitida, paralýza, Crohnova choroba, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, selhání ledvin, systemic lupus erythematosus, transplantace životně důležitých orgánů, HIV (AIDS), krvácivá horečka ebola, ztráta končetin nebo zraku, popáleniny velkého rozsahu, slepota, hluchota, ztráta řeči, kóma, diabetes mellitus I. typu, epilepsie, revmatická horečka, poliomyelitida, břišní tyfus, horečka dengue, závažné následky očkování.

Trvalé následky úrazu

Kompenzace při snížení příjmu a pokrytí dodatečných nákladů spojených se zdravotním omezením.

Varianty

 • Od 0,001% nebo od 10,01% stupně trvalých následků následkem úrazu / úrazu při dopravní nehodě, s progresí.

Po ustálení následků úrazu vám vyplatíme plnění ve výši až 10 násobku sjednané pojistné částky, a to podle závažnosti poškození. Procento poškození těla se určí podle oceňovací tabulky, v případě sjednané progrese je procento plnění navýšeno.

Úmrtí

Pomoc vašim blízkým kompenzovat výpadek příjmu živitele rodiny.

Varianty

 • Podle příčiny smrti – z jakýchkoli příčin / následkem úrazu / následkem úrazu při dopravní nehodě, konstantní nebo klesající pojistná částka v případě pojištění smrti z jakékoliv příčiny.

V případě smrti pojištěného vyplatí pojišťovna určeným osobám plnění ve výši sjednané pojistné částky (resp. platné pojistné částky pro dané období u varianty klesající pojistné částky).

Kombinovaná pojištění

Jednoduché pojištění, které v sobě nese ochranu v těch nejtěžších chvílích – ať už se jedná o úmrtí, závažné onemocnění či invaliditu.

Varianty

 • Pojištění smrti z jakékoliv příčiny, závažných onemocnění v rozšířené variantě a invalidity I., II. a III. stupně, nebo invalidity II. a III. stupně, nebo invalidity III. stupně s konstantní / klesající pojistnou částkou.
 • Pojištění smrti z jakékoliv příčiny a invalidity I., II. a III. stupně, nebo invalidity II. a III. stupně, nebo invalidity III. stupně s konstantní či klesající pojistnou částkou.

V případě smrti, vzniku závažného onemocnění či invalidity příslušného stupně vám vyplatíme pojistné plnění z první pojistné události, která nastane.

Co navíc získáte s pojištěním?

Pojištění rakoviny „in situ“

Při počátečním stadiu karcinomu vyplatíme 20 % ze sjednané pojistné částky. Touto výplatou pojištění nezaniká ani se nesníží případné další plnění závažných onemocnění.

V případě diagnostikování onemocnění vyplatíme pojistné plnění ve výši 20 % z pojistné částky, kterou máte aktuálně sjednanou pro závažná onemocnění v rozšířené variantě.

Pojištění zážitkových akcí

Neuplatníme výluku týkající se vybraných adrenalinových sportů, pokud se vám něco stane při těchto aktivitách provozovaných jednorázově.

Pojistné plnění vyplatíme i v případě, že si jednou za život skočíte padákem, vyzkoušíte paragliding, poletíte balónem nebo na vyhlídkový let, skočíte bungee-jumping, nebo se spustíte v bubble-zorbingové kouli.

Garantované navýšení pojistných částek

V určitých životních situacích si budete moci navýšit pojistné částky, aniž bychom zkoumali váš zdravotní stav.

Život s sebou nese radostné chvíle, ale i smutné. V případě narození potomka nebo adopce dítěte, sňatku, uzavření registrovaného partnerství, nebo naopak ovdovění, rozvodu, případně čerpání hypotéky vám nabízíme možnost navýšení vybraných pojistných částek o 50 %, a to bez dalšího zkoumání.

Navýšení pojistného plnění v případě pojistné události při nezaviněné autonehodě

V případě, že se vám něco stane při autonehodě, kterou jste nezavinili, navýšíme pojistné plnění o polovinu.

Pokud dojde k autonehodě, kterou jste nezavinili, automaticky vyplatíme při pojistném plnění u vybraných pojištění o 50 % navíc.

Příspěvek na léky

U závažných a onkologických onemocnění vám přidáme až 20 000 Kč na doplatky na léky, které vám doporučí ošetřující lékař.

Kvalitní léky jsou drahé a ne vždy hrazené zdravotní pojišťovnou. U závažných a onkologických onemocnění vám budeme kompenzovat náklady na tyto léky nebo na zdravotní pomůcky, které pomohou k uzdravení nebo alespoň ke zmírnění dopadů.

Dokumenty