Životní pojištění

Stojíme za vaší rodinou i v nejtěžších chvílích.

Životní pojištění Můj život myslí na vaši budoucnost.

 • Komplexní pojištění poskládané dle vašich potřeb a přání
 • Zajištění všech členů rodiny při nepříznivých situacích
 • Volba mezi čistě rizikovým a investičním pojištěním

Upozornění

V souvislosti s onemocněním COVID-19 jsme rozšířili rozsah pojištění.

Detailní informace najdete ve veřejném příslibu, stručný přehled v informačním letáku.

Rozsah pojištění

Pracovní neschopnost

Pojištění kryje snížení propadu příjmů při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci i úrazu a může vás zbavit starostí s placením pojistného vaší životní smlouvy.

Varianty pojistného plnění

Plnění od 15./29./57. dne pracovní neschopnosti

 • Od sjednaného dne trvání pracovní neschopnosti vám vyplatíme sjednanou částku za každý den pracovní neschopnosti. Plnění je vyplaceno podle skutečné délky pracovní neschopnosti, a to až po dobu 52 týdnů.
 • Pokud máte sjednanou invalidní rentu alespoň na 5 000 Kč, pak z Pojištění pracovní neschopnosti plníme až do přiznání invalidity.

Platby pojistného při pracovní neschopnosti

 • Za každých dokončených 30 dnů trvání pracovní neschopnosti vám vyplatíme částku odpovídající výši měsíčního pojistného vaší smlouvy.

 

Závažná onemocnění

Pojištění pomůže zajistit nejlepší potřebnou léčbu nemoci a související zdravotní a sociální péči.

Varianty pojištění

Varianty pojistného plnění: s pevnou nebo klesající pojistnou částkou 

 • V případě stanovení diagnózy závažného onemocnění po uplynutí lhůty 6 měsíců trvání pojištění vám vyplatíme sjednanou částku (resp. platnou pojistnou částku pro dané období u varianty klesající pojistné částky).
 • Pojištění pokračuje i po pojistné události. Diagnózy jsou rozděleny do 3 skupin a po pojistné události je vždy odpojištěna skupina diagnóz, ze které bylo plněno. Pojistné krytí pokračuje pro zbývající skupiny diagnóz.

Výčet diagnóz

Základní varianta

 • Těžší forma čtyř nemocí – rakovina, cévní mozková příhoda, krvácení do mozku, infarkt myokardu (s trvalým poškozením srdce), dále kardiomyopatie, transplantace životně důležitých orgánů, náhrady srdečních chlopní, operace věnčitých cév, těžká plicní nedostatečnost, slepota, selhání ledvin, amputace končetin, roztroušená skleróza.

Rozšířená varianta

 • Obsahuje diagnózy základní varianty, lehčí formu čtyř nemocí – rakovina, cévní mozková příhoda, krvácení do mozku, infarkt myokardu (bez závažného postižení funkce), dále meningitida, encefalitida, meningoencefalitida, onemocnění HIV, revmatoidní arthritida, morbus Bechtěrev, tetanus, tbc, břišní tyfus, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Crohnova nemoc, systémová sklerodermie, systémový lupus erytemetodes, revmatická horečka, chronická virová hepatitida, aplastická anémie, lymská borelióza, hluchota, kóma, (nezhoubný) nádor mozku nebo míchy, primární plicní hypertenze, myelodyslastický syndrom.

Ve výčtu není diagnóza cukrovky, která není sama o sobě závažným onemocněním, ale spíše rizikovým faktorem pro jiná vážná onemocnění – slepota, selhání ledvin, mrtvice, infarkt a amputace končetin, která jsou pojištěním závažných onemocnění kryta.

Invalidita

Pojištění poskytuje ochranu před snížením životního standardu způsobeným invaliditou I., II. nebo III. stupně z důvodu nemoci či úrazu.

Varianty pojistného plnění

Pojistnou částkou (pevnou nebo klesající)

 • V případě přiznání invalidity sjednaného stupně vám vyplatíme sjednanou částku (resp. platnou pojistnou částku pro dané období u varianty klesající pojistné částky).

Měsíční rentou

 • V případě přiznáni invalidity sjednaného stupně vám budeme měsíčně vyplácet sjednanou částku, maximálně do 65 let věku.

Zproštěním od placení v případě uznání III. stupeň invalidity

 • V případě přiznání invalidity III. stupně budete do konce pojištění (maximálně do 65 let věku) zproštěni povinnosti platit pojistné.

Ztráta soběstačnosti

Pojištění slouží k pokrytí nákladů na péči o nesoběstačného člověka.

V případě přiznání sjednaného stupně nesoběstačnosti bude pojištěnému vyplaceno pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky nebo mu bude vyplácena měsíční renta po dobu 30 let. Při sjednání zproštění od placení nepožaduje pojišťovna po pojistníkovi platit pojistné.

Varianty

 • Pevná pojistná částka (II. / III. / IV. stupeň nesoběstačnosti).
 • Měsíční renta na 30 let (II. / III. / IV. stupeň nesoběstačnosti).
 • Zproštění od placení (II. / III. / IV. stupeň nesoběstačnosti).

Trvalé následky úrazu

Pojištění slouží ke kompenzaci snížení příjmu a pokrytí dodatečných nákladů spojených se zdravotním omezením.

Varianty pojištění

Následkem úrazu / následkem úrazu při dopravní nehodě

 • Po ustálení následků úrazu vám vyplatíme pojistné plnění ve výši až 8 násobku sjednané pojistné částky, a to podle závažnosti tělesného poškození. Pojistné plnění je vyplaceno ve výši tolika procent ze sjednané pojistné částky, kolika procentům odpovídá rozsah trvalého poškození dle příslušné oceňovací tabulky.

Úmrtí

Pojištění pomůže vašim blízkým kompenzovat výpadek příjmu.

Varianty

Podle příčiny smrti

 • Z jakýchkoli příčin / následkem úrazu / následkem úrazu při dopravní nehodě.

Podle plnění

 • Pevná / Klesající pojistná částka, renta.

V případě smrti pojištěného vyplatí pojišťovna určeným osobám (obmyšleným) plnění ve výši sjednané pojistné částky (resp. platné pojistné částky pro dané období u varianty klesající pojistné částky) nebo začne obmyšleným osobám vyplácet měsíční rentu po sjednanou dobu.

Vytvoření finanční rezervy

Investiční varianta pojištění Můj život umožňuje vytvoření finanční rezervy pro různé životní situace, nejen pro udržení životního standardu v penzi.

Investovat můžete dle zvolené strategie do fondů

Máte-li k dispozici větší objem volných finančních prostředků, můžete  k jejich zhodnocení využít produkt Moje jednorázové pojištění.

 

Nebo volejte:
241 114 114 241 114 114

Co navíc získáte s pojištěním?

Neplánovaný adrenalin

Každý rok si můžete dvakrát na 14 dní aktivovat navýšené pojistné krytí, které vás ochrání při vybraných extrémních sportech.

Jak benefit aktivovat

 • Odešlete SMS ve formátu ADRENALIN_RČ na telefonní číslo +420 736 344 344 (RČ znamená rodné číslo pojištěného)
 • Následně obdržíte potvrzující SMS

Podmínky čerpání benefitu

 • Benefit aktivujte minimálně 24 hodin před zážitkovou aktivitou – podmínkou výplaty pojistného plnění je, že pojistná událost nastala nejdříve po uplynutí 24 hodin po odeslání potvrzující SMS zprávy
 • Benefit je možné uplatnit na provozované aktivity maximálně dvakrát za kalendářní rok
 • Platnost benefitu je 14 dní od potvrzující SMS
 • Služba se týká pojištění Smrt úrazem, Trvalé následky úrazu a Hospitalizace úrazem

Benefit se vztahuje na vybrané extrémní sporty

 • adrenaline race
 • parasailing
 • bungee jumping
 • potápění s dýchacím přístrojem do 40 m
 • canyoning
 • rafting (pro stupeň obtížnosti WW IV a výše)
 • flyboarding
 • spartan race
 • gladiator race
 • tandemový seskok padákem s instruktorem a tandemový paragliding s instruktorem
 • hooverboarding
 • vyhlídkové lety (jako cestující)
 • jízda na motokárách nebo čtyřkolkách
 • vysokohorská turistika nad 3 000 m. n. m.
 • kayaking
 • wakeboarding
 • kiting
 • wakeskate
 • landkiting
 • waterskiing

Program proti rakovině

Pojištění operace ženských a mužských orgánů v důsledku nádorového onemocnění.

V případě operace vyjmenovaných ženských a mužských orgánů v důsledku rakoviny vyplatíme jednorázově 50 % sjednané pojistné částky závažných onemocnění. Získané finanční prostředky můžete libovolně využít k úhradě nákladů na kvalitní léčbu, rehabilitační pomůcky apod. Benefit je možné získat při sjednání závažných onemocnění s pojistnou částkou alespoň 200 000 Kč. Podrobnosti v Program proti rakovině 2020.

Navyšování pojistných částek (Opce)

V průběhu pojištění je možné si navýšit pojistnou částku, aniž bychom zkoumali váš zdravotní stav.

Možnost opakovaně v průběhu pojištění navýšit částku až o 50 % bez zkoumání zdravotního stavu při vybraných životních událostech:

 • narození dítěte pojištěnému nebo adopce dítěte
 • svatba pojištěného nebo uzavření registrovaného partnerství
 • pořízení domu nebo bytu pojištěným za účelem vlastního bydlení
 • úspěšné absolvování vysokoškolského studia pojištěným
 • ovdovění pojištěného, úmrtí registrovaného partnera
 • rozvod pojištěného nebo zrušení registrovaného partnerství
 • výročí 10 let trvání pojistné smlouvy

 

Daňové úlevy

Každý rok si můžete snížit daňový základ až o 24 000 Kč a využít příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění.

S investičním životním pojištěním lze získat daňovou úlevu až 3 600 Kč Kč/rok. Příspěvek zaměstnavatele do limitu 50 000 Kč ročně je osvobozen od daně z příjmu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Často kladené dotazy

Bude mě životní pojištění chránit i na nemoc COVID-19?

V souvislosti s koronavirem jsme rozšířili rozsah pojištění. Detailní informace najdete ve veřejném příslibu.

Proč teď dochází k tak velkým změnám v ceně podkladových fondů ŽP?

Důvodem je, že od počátku letošního roku je vývoj finančních trhů velmi negativně ovlivněn masivním rozšířením onemocnění COVID-19 z Číny do Evropy, Spojených států a dalších oblastí na celém světě. Dopad všech opatření v souvislosti s pandemií ovlivnil výsledky hospodaření veřejně obchodovaných firem napříč všemi ekonomickými odvětvími a způsobil výrazné kolísání hodnoty fondů kolektivního investování, které ve svých portfoliích obsahují akcie těchto společností. Kolísání cen se tedy nevyhnulo ani podílovým jednotkám životního pojištění.

Mám se současných propadů cen podkladových fondů ŽP obávat?

Propady na finančních trzích se dějí stále, nejde tedy o nic nového (příklady hypoteční krize v roce 2008, havárie japonské jaderné elektrárny ve Fukušimě v roce 2011, dluhová krize v Řecku v letech 2010 až 2014 apod.) Navíc platí, že pokles finančních trhů obvykle bývá prudký a trvá kratší dobu a bývá následován pomalejším, ale za to časově delším růstem. Vzhledem k tomu, že minulý pokles byl mimořádně silný, vzrostla pravděpodobnost, že během doporučeného investičního horizontu životní pojištění dosáhne od současných úrovní nadprůměrného růstu v budoucnosti.

Mám naději, že se ceny podkladových fondů na mé smlouvě ŽP vrátí alespoň na původní úroveň před pandemií COVID-19?

Vždy záleží na nastavení smlouvy ŽP. Pro smlouvy s delší dobou do dožití očekáváme nejen návrat cen podílových jednotek na původní úroveň, ale výhledově jejich další zhodnocení. Centrální banky po celém světě jsou připraveny masivně podpořit ekonomiku snižováním úrokových sazeb. Např. Česká národní banka v rámci stabilizačních opatření snížila 26. 3. 2020 REPO sazbu na 1 % p. a. a vyjádřila ochotu ve snižování pokračovat. Vlády jsou připraveny podporovat své ekonomiky dosud nevídaným způsobem. Např. vláda České republiky připravuje opatření v hodnotě 1 bln. Kč.

Co je to indexace?

Základním principem Indexace je udržení pojistné ochrany klienta, vyjádřené vztahem výše pojistného plnění vypláceného za pojistnou událost vůči kupní síle peněz. K tomu dochází pravidelnou úpravou pojistného o procento stanovené pojistitelem (indexační procento) a adekvátního navýšení pojistných částek s ohledem na vývoj cenové a mzdové hladiny za uplynulý rok.

Více informací o indexaci pojištění a vývoji indexačního procenta se dozvíte na naší stránce.

Hodnocení